17P/Holmes
Cygnus
Geminis
IC434,B33,NGC2023
Jupiter
Luna
M1
M101
M13
M27
M31
M42
M45
M51
M57
M76
M97
Mars
NGC2024
NGC7662
NGC869-884
Orion
Polaris
Saturno
Sunset
team
team2008/03/23 Huesca

2008/03/23 Huesca

2008/03/23 Huesca


2008/03/23 Huesca

2008/03/23 Huesca

2008/03/23 Huesca


2007/10/31 Horta

2007/10/31 Horta

2007/10/31 Horta


2007/10/31 Horta

2007/10/31 Horta

2007/09/24 Horta


2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta


2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta


2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta


2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta


2007/09/24 Horta

2007/09/24 Horta

2007/09/09 Vallgorgina


2007/09/09 Vallgorgina

2007/09/09 Vallgorgina

2007/09/09 Vallgorgina


2007/08/13 Llagostera

2007/08/13 Llagostera

2007/08/13 Llagostera


2007/08/11 BV-1221 Km 24

2007/08/11 BV-1221 Km 24

2007/08/11 BV-1221 Km 24


2007/08/11 BV-1221 Km 24

2007/07/27 BV-1221 Km 24

2007/07/27 BV-1221 Km 24


2007/07/27 BV-1221 Km 24

2006/08/20 Extremadura - Alia

2006/08/20 Extremadura - Alia


2006/08/20 Extremadura - Alia

2006/08/20 Extremadura - Alia

2006/08/20 Extremadura - Alia


2006/08/03 Horta

2006/08/03 Horta

2006/08/03 Horta


2006/08/03 Horta

2006/08/03 Horta

2006/08/03 Horta


2006/08/03 Horta

2006/08/03 Horta